top of page
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

(informačná povinnosť na zverejnenie na webovom sídle)

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Zároveň dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („komora“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi a s ktorým je možné sa oboznámiť na stránke komory.

 

Identifikačné a kontaktné údaje advokátskej kancelárie:

 

Prevádzkovateľ:

BADUCCI Legal, s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 35 872 900

email: baducci@baducci.sk

tel. č. 02 / 5464 7365

 

Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 

V súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sa definujú základné pojmy nasledovne:

 1. osobnými údajmi sú akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,

 2. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje,

 3. prevádzkovateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,

 4. sprostredkovateľom je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

 5. príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa,

 6. účelom spracúvania je vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,

 7. spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania,

 8. súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 9. oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, ktorý prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje fyzických osôb predovšetkým v záujme poskytovania právnych služieb našim klientom a vykonávania advokátskeho povolania, chránenia legitímnych záujmov našich klientov a iných osôb, ako aj našej advokátskej kancelárie a plnenia zákonných, stavovských a zmluvných povinností.

 

V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje na právnom základe a za účelom:

 1. poskytovania právnych služieb a vykonávania advokátskeho povolania na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a iných osobitných predpisov v závislosti od oblasti, do ktorej poskytovaná právna služba patrí; v prípade spracúvania citlivých osobných údajov sa sekundárne uplatňuje aj spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov,

 2. poskytovania služieb a plnenia povinností podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 3. plnenia povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 4. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov,

 5. správy prijatej a odoslanej pošty (korešpondencie) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 6. vybavovania žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov vykonávame aj vo vzťahu k zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

 

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých postupujeme alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

 

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje klientov našej advokátskej kancelárie spravidla získavame priamo od klientov, ako od dotknutých osôb. Osobné údaje môžeme získavať aj od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zo strany klienta môže mať dopad na schopnosť našej advokátskej kancelárie poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo.

 

Osobné údaje iných fyzických osôb spravidla získavame od klientov našej advokátskej kancelárie alebo z iných zákonných zdrojov, ako napríklad ich vyžiadaním si od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade osobné údaje získavame bez informovania dotknutých osôb na základe zákonného oprávnenia a zároveň aj povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

V súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, osobné údaje sú poskytované alebo sprístupňované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, predovšetkým osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory. Osobné údaje sa poskytujú alebo sprístupňujú aj v prípade prekazenia alebo zamedzenia spáchania trestného činu alebo v prípade plnenia oznamovacej povinností na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Poskytovanie alebo sprístupňovanie osobných údajov v ostatných prípadoch, ako je poskytovanie právnych služieb a výkon povolania, uskutočňujeme, len ak to ustanovuje osobitný zákon.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám nevykonávame, nevyplýva nám to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľame vykonávať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie nevykonávame a neposkytujeme ani služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu nevyhnutnú na spracúvanie, dobu stanovenú osobitnými predpismi, berúc do úvahy plnenie archivačných povinností podľa osobitných predpisov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime aj odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva komory číslo 29/11/2011, najmä:

 1. kniha došlej pošty a kniha odoslanej pošty po jej zaplnení sa uschováva počas 10 rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky,

 2. inventárny zoznam sa archivuje počas 10 rokov od jeho spísania,

 3. skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

 

Na advokátov sa vzťahujú aj stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, podľa ktorých existujú okolnosti, ktoré predlžujú dobu uchovávania osobných údajov resp. bránia v likvidácii niektorých dokumentov, najmä skartovať nie je možné:  

 1. klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom,

 2. protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

 3. klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

 4. klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

 

Ochrana práv dotknutých osôb:

 

Dotknutá osoba si vo všeobecnosti môže v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov uplatniť svoje právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu a výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 

V súlade s § nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 GDPR, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť vyžadovanú podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení alebo ak by to mohlo mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných fyzických osôb.

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Rovnako má právo sa obrátiť aj na komoru.

bottom of page