top of page

Profil

Kancelárie

BADUCCI Consult, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá vznikla v máji 1999. Poskytuje služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva, daňovej optimalizácie, medzinárodných transakcií. Okrem širokého spektra poradenskej činnosti sa spoločnosť zaoberá aj externým vedením účtovníctva pre svojich klientov. Do konca roku 2003 sa spoločnosť zaoberala aj poskytovaním právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva. Spoločnosť vykonávala a poskytovala poradenstvo pre rôznych klientov zo Slovenskej republiky a zo štátov Európskej únie najmä v oblasti práva obchodných spoločností, medzinárodných transakcií, kapitálového trhu, investícii a divestícii v podnikoch na území SR, fúziách, akvizíciách, joint venture podnikov, cenných papierov, nekalej súťaže a ochrany hospodárskej súťaže, due diligence, transakcií spriaznených osôb, duševného vlastníctva, životného prostredia, ako aj z oblasti úverov, zabezpečených transakcií, akreditívov, bankových záruk, zmeniek a šekov.

 

V súlade s § 12 zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii od 1. 1. 2004 už túto činnosť nevykonáva spoločnosť BADUCCI Consult a. s., ale výlučne oprávnenou na poskytovanie právneho poradenstva je spoločnosť BADUCCI Legal, s. r. o.

Špecializované
Poradenstvo a Služby

Spoločnosť BADUCCI Consult a. s. je akciovou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri SR, ktorá pôsobí už viac ako päť rokov v oblasti účtovného, mzdového a finančného poradenstva. Komplexné poradenské služby v spomínaných oblastiach poskytuje prostredníctvom skúseného tímu interných zamestnancov a externých spolupracovníkov, ktorí sú odborne fundovaní v oblasti účtovníctva, daní a auditu.

Komplexnosť v poskytovaní predmetných poradenských služieb ponímame nielen v riadnom vykonaní zákonom požadovaných úkonov v rámci vedenia účtovníctva a zdaňovania, ale úplnom odbremenení klientov od spomínaných sekundárnych avšak obligatórnych aktivít, ktoré nie sú zdrojom ich príjmov.

 • ​Účtovníctvo​​

  • účtovné poradenstvo z oblasti metodiky vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva

  • metodické usmerňovanie pri vypracovaní
   vnútropodnikových smerníc

  • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  • spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky

  • rekonštrukcie účtovníctva

  • následná kontrola účtovníctva

 • Finančné poradenstvo

  • finančno ekonomická analýza podniku

  • kontrola vnútropodnikového hospodárenia

  • vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov

  • spracovanie podnikateľských zámerov

  • spracovanie podkladov k žiadosti o úver

  • finančné a výročné správy spoločnosti

 • Mzdy a personalistika​​

  • spracovanie mzdového účtovníctva

  • vedenie komplexnej mzdovej agendy

  • komplexné zastupovanie pred orgánmi a inštitúciami sociálneho zabezpečenia

Výpis z OR

bottom of page