top of page

Profil

Kancelárie

BADUCCI Legal, s.r.o. je slovenská advokátska kancelária s dlhoročnou tradíciou, založenou na vzájomnej dôvere s klientom, ktorá je základom úspešnej spolupráce. Sídlo kancelárie sa nachádza v historickom centre Bratislavy v budove Hotela Carlton Savoy na Mostovej ulici. Kancelária vznikla v roku 2004 ako dôsledok nových legislatívnych pravidiel stanovených zákonom o advokácii, aj keď história poskytovania právnych služieb jej partnermi siaha do roku 2001. 

Aktuálne pôsobí v kancelárii 5 advokátov a viacero koncipientov a asistentov. Poskytujeme komplexný právny servis v rozličných právnych oblastiach. Špecializujeme sa na verejné obstarávanie, farmaceutický priemysel, zdravotnú starostlivosť, vymáhanie pohľadávok, development nehnuteľností. Advokáti a partneri kancelárie komunikujú plynule v anglickom jazyku. 

 

Radíme denne svojim klientom, ktorí pochádzajú z podnikateľského prostredia, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj fyzickým osobám s ich bežnými problémami. Jednotliví advokáti kancelárie sa špecializujú na rôzne odvetvia práva, aj keď každý z nich musí byť vysokokvalifikovaným odborníkom vo všetkých oblastiach práva.

 

V sporovej agende zastupujeme klientov najmä v obchodných sporoch, v sporoch o ochranu osobnosti, pri vymáhaní pohľadávok, a tiež v správnom súdnictve, pri preskúmavacej činnosti súdov proti rozhodnutiam či zásahom orgánov verejnej správy. 

 

Radíme klientom v sporoch o náhradu škody podľa osobitného predpisu, ktorá im vznikla nezákonným rozhodnutím orgánov verejnej správy, či ich nesprávnym úradným postupom.

 

V nesporovej agende radíme klientom pri koncipovaní zmlúv, vyjadrení, vyhotovujeme im právne stanoviská s návrhmi postupov pri riešení ich problémov. Zastupujeme klientov pri negociačných rokovaniach a navrhujeme im vlastné spôsoby riešenia sporných otázok.

 

Advokátska kancelária zastupovala svojich klientov v posledných rokoch vo viacerých úspešných obchodných či civilných sporoch. Pre slovenskú železničnú spoločnosť v oblasti nákladnej prepravy sme úspešne vymohli viac ako 23 miliónov eur za jej nárok na náhradu výkonov vo verejnom záujme. Združeniu mladých kresťanov v historickou tradíciou sme úspešne uplatnili žalobou jej nároky na vrátenie nehnuteľného majetku vo výške 5,2 miliónov EUR, neplatne prevzatého komunistickou stranou v 50.rokoch. Ďalšiemu klientovi sme úspešne zabezpečili vymoženie náhrady škody vo výške 1,93 mil. EUR voči spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu. Klientovi, ktorým je vyšší územný celok, poskytujeme už viac ako 8 rokov právne služby pri riešení dopravných problémov kraja, v oblastiach sociálnych služieb či vo verejnom obstarávaní. Rozmanitosť právnych oblastí a služieb s tým spojených vytvára z našej advokátskej kancelárie silnú, odborne pripravenú kanceláriu, schopnú poskytovať klientom účinnú právnu podporu.

Špecializované
Poradenstvo a Služby

OBCHODNÉ PRÁVO

 • komplexná tvorba všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv a súvisiacich dokumentov

 • právne stanoviská z oblasti obchodného práva

 • korporatívna agenda práva obchodných spoločností

 • nadobúdanie a predaj cenných papierov, najmä akcií a dlhopisov 

 • bankové a finančné právne poradenstvo

 • due diligence pri akvizíciách klientov

 • komplexné zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy

 • právny audit pri akýchkoľvek transakciách

 • vymáhanie pohľadávok klientov voči tretím osobám

 • zastupovanie klienta a poskytovanie právnych služieb pri domácich a medzinárodných transakciách, a to pri akvizíciách a divestíciách domácich a zahraničných investorov na Slovensku, 

 • zastupovanie klienta v súdnych sporoch klientov na Slovensku i v zahraničí v súdnom ako aj v arbitrážnom konaní

 • zastupovanie klienta pred Ústavným súdom SR vo veciach ústavných sťažností proti právoplatným rozhodnutiam všeobecných súdov

OBČIANSKÉ A PRACOVNÉ PRÁVO

 • komplexné právne služby v oblasti občianskeho práva (rodinné právo, pozemkové právo, kataster nehnuteľností, ochrana spotrebiteľa, sociálne služby, reštitúcie, navrátenie majetku z neplatných právnych úkonov v prípadoch, ktoré nespadajú pod režim reštitučných nárokov) 

 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch

 • zastupovanie klientov v sporoch z poistných zmlúv

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 • poradenstvo v oblasti práva nekalej súťaže a ochrany hospodárskej súťaže

 • zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR vo veci koncentrácii a dominantného postavenia klientov

 • zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR vo veci ochrany pred zneužívaním ochranných známok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • komplexné právne služby pre klientov v oblasti verejného obstarávania

 • zastupovanie klientov v konaniach o správnych žalobách o preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy

 • zastupovanie klientov v konaniach proti iným zásahom orgánov verejnej správy

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • komplexné právne služby v oblasti ochrany životného prostredia, sanácii ekologických záťaží, nakladania s odpadmi

 • poradenstvo pri implementácii smerníc Európskej komisie na slovenské právne prostredie

 • zastupovanie klienta pri žalobách o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy vo veciach životného prostredia  

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexné právne služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti tak pre poskytovateľov, ako aj pre klientov zdravotníckych zariadení

 • legislatívna podpora pri príprave projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti

 • poradenstvo pri implementácii smerníc Európskej komisie na slovenské právne prostredie

 • zastupovanie klienta v konaniach o správnych žalobách o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy vo veciach zdravotnej starostlivosti

Klienti
 • ministerstvá

 • samospráva

 • farmaceutické spoločnosti

 • stavebné firmy

 • hoteliérstvo

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výpis z OR

bottom of page